Servicevoorwaarden

Wie zijn we?

TourScanner ("ons", "wij" of "onze" zoals de context vereist) is een wereldwijd bedrijf dat directe online zoekdiensten voor reizen (inclusief maar niet beperkt tot prijsvergelijkingen van tours, tickets en reisactiviteiten) en andere reisgerelateerde diensten aanbiedt (de “Diensten van TourScanner") aan gebruikers over de hele wereld via onze websites, apps en andere platformen (de “Platformen van TourScanner”).

TourScanner is geen reisbureau en is niet verantwoordelijk voor het aanbieden, of voor het instellen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op de reisopties of producten (zoals tours en tickets) die je kunt zoeken, vinden op en/of boeken via de Diensten van TourScanner of de Platformen van TourScanner (“Reisproducten van Derden”). Al deze Reisproducten van Derden worden geleverd door onafhankelijke reisagenten, touroperators of andere derde partijen en zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden die door die derden worden opgelegd.

De Diensten en Platformen van TourScanner worden geleverd door TourScanner UG (haftungsbeschränkt), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en geregistreerd in Duitsland met ondernemingsnummer DE319090244. Onze bedrijfsgegevens, inclusief correspondentieadres en maatschappelijke zetel, zijn hier beschikbaar.

Deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") bepalen uw toegang tot en gebruik van de Diensten van TourScanner en/of Platformen van TourScanner en vormen, samen met ons privacybeleid een wettelijke overeenkomst tussen jou en TourScanner. Door de Diensten van TourScanner en/of Platformen van TourScanner te downloaden, te bezoeken of anderszins te gebruiken, bevestigt je dat je deze Voorwaarden en die van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als deze Voorwaarden worden gewijzigd, zullen we de herziene voorwaarden weergeven op of via de de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner en word je geacht eventuele wijzigingen te hebben geaccepteerd als je nadat de wijzigingen worden weergegeven de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner blijft gebruiken

Als je niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan dien je geen gebruik te maken van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner.

De Diensten van TourScanner gebruiken

Je mag de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor legitieme doeleinden. Als tegenprestatie voor het feit dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden, verlenen wij je een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en voor geen enkel ander doel. We verlenen je met name een dergelijke licentie op voorwaarde dat je ermee instemt dat je niet zult:

a) de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner gebruiken voor ongepaste of onwettige doeleinden, of om materiaal te plaatsen, delen of verzenden dat (i) lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins aanstootgevend is; (ii) in strijd is met vertrouwen of privacy of de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) wordt gepost, gedeeld of verzonden met als doel reclame te maken voor of jezelf of om een derde partij te promoten; of (iv) misleidend is of een verkeerde voorstelling geeft van jouw identiteit of op enigerlei wijze suggereert dat je gesponsord door, gelieerd aan of verbonden bent met TourScanner;

b) de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner gebruiken voor commerciële doeleinden of op een manier die TourScanner schade kan berokkenen of TourScanner in diskrediet kan brengen;

c) software, toepassingen, updates of hardware opgenomen in of beschikbaar via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner demonteren, onderwerpen aan reverse-engineering of anderszins decompileren, tenzij toegestaan door de wet;

d) de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, verhuren, uitlenen of op andere wijze gebruiken, of proberen de veiligheidsmaatregelen te schenden of te omzeilen die gebruikt worden om je toegang tot of gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner te voorkomen of te beperken;

e) de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner gebruiken of verstoren op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of compromitteren of andere gebruikers kan hinderen;

f) storende computerprogrammacode, virussen, 'denial of service'- of 'spam'-aanvallen, een worm, een Trojaans paard, autorisatiesleutel, hulpprogramma voor licentiecontrole of softwarevergrendeling introduceren of verzenden via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner;

g) kennisgevingen van auteurschap, handelsmerken, bedrijfsnamen, logo's of andere andere aanduidingen van herkomst van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner verwijderen, wijzigen of vervangen of de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner laten doorgaan als het product van iemand anders dan TourScanner;

h) een geautomatiseerd computerprogramma of -toepassing gebruiken om de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner of een deel daarvan te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of anderszins te exploiteren.

Wanneer je je aanmeldt voor een functie van, of gebruik maakt van, de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner waarvoor je een account of wachtwoord nodig hebt, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk en veilig houden van jouw wachtwoord en inloggegevens. Als je je ervan bewust wordt, of om welke reden dan ook vermoedt, dat de veiligheid van je inloggegevens is geschonden, laat het ons dan zo snel mogelijk hier weten.

De Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar, en niemand jonger dan 13 jaar mag informatie verstrekken aan, op of via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, en als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie verwijderen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Voor zover een element van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner wordt gehost op een website van derden (bijvoorbeeld Facebook of een andere social media website) en er aparte gebruiksvoorwaarden zijn met betrekking tot die website van derden, ga je ermee akkoord deze voorwaarden volledig na te leven.

Informatie met ons delen

Wij nemen jouw privacy serieus en handelen te allen tijde in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming. Je erkent dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die je verstrekt aan of via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner door ons gebruikt kan worden in overeenstemming met ons privacybeleid. Je gaat ermee akkoord dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die je aan ons verstrekt accuraat en up-to-date is en dat je alle toestemmingen, licenties of goedkeuringen hebt verkregen die nodig zijn om ons in staat te stellen deze informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en met ons privacybeleid.

Omdat de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner je toestaan informatie, afbeeldingen, video of andere gegevens te posten, uploaden, verzenden of op andere wijze beschikbaar te maken met TourScanner of andere TourScanner gebruikers ("Gebruikerscontent"), ga je ermee akkoord dat:

a) je als enige verantwoordelijk bent voor de Gebruikerscontent die je uploadt en je verklaart en stemt ermee in dat je niets zult delen waarvoor je geen toestemming of recht hebt om het te delen en waarvoor je de in paragraaf (b) hieronder bedoelde licentie niet kunt verlenen;

b) Hoewel alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Gebruikerscontent eigendom zijn van jou of jouw licentiegevers, verleen je TourScanner en haar groepsmaatschappijen hierbij een niet-exclusief, eeuwigdurend, royaltyvrij, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om alle Gebruikerscontent (met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie) te gebruiken, te reproduceren, zowel elektronisch als anderszins, weer te geven, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van te maken, inclusief voor de doeleinden van reclame en marketing van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner;

c) wij zijn niet verplicht om door jou geüploade Gebruikerscontent op te slaan, te bewaren, te publiceren of beschikbaar te stellen en je bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van dergelijke Gebruikerscontent indien nodig.

Voor zover je ons suggesties, opmerkingen, verbeteringen, ideeën of andere feedback ("Feedback") geeft, draag je hierbij het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten die op die Feedback rusten aan ons over en erken je dat wij dergelijke Feedback naar eigen goeddunken voor elk doel kunnen gebruiken en delen. Je kunt ons feedback geven door contact met ons op te nemen.

TourScanner's eigendom

Behoudens voor zover elders in deze Voorwaarden uiteengezet, zijn alle intellectuele eigendomsrechten inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten (inclusief auteursrechten op computersoftware), patenten, handelsmerken of handelsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en vertrouwensrechten in de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner (tezamen de "Intellectuele Eigendomsrechten") eigendom van of gelicentieerd aan TourScanner. Je erkent dat door het gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanners, je geen enkel recht, titel of belang verwerft in of op de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner of in of op de Intellectuele Eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte licentie tot het gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner aan jou verleend krachtens deze Voorwaarden. Je erkent verder dat je geen recht hebt op toegang tot enig aspect van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner in broncode vorm.

Eigendom van anderen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je reden hebt om aan te nemen dat jouw auteursrecht geschonden wordt door de inhoud van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner, stuur dan een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke schending naar het adres aan het begin van de Voorwaarden ter attentie van onze 'Algemene adviseur'.

Prijsnauwkeurigheid en garantiedisclaimer

Je gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner gebeurt geheel op je eigen risico.

Hoewel wij strikte 'prijsnauwkeurigheid'-richtlijnen hanteren met alle partners die ons reisgegevens leveren en ons best doen om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven op of via de Diensten of Platformen van TourScanner actueel en nauwkeurig is, kunnen wij de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke inhoud niet garanderen. Wij leveren de Diensten of Platformen van TourScanner op een 'zoals het is'-basis en wijzen uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden en waarborgen van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en nauwkeurigheid, evenals alle garanties geïmpliceerd door gebruik van handel, verloop van de handel of verloop van prestaties. Voor zover wettelijk toegestaan doen wij geen toezeggingen en garanderen wij niet dat de Diensten van TourScanner en de Platformen van TourScanner (a) nauwkeurig, volledig of actueel zijn; (b) altijd beschikbaar zullen zijn; (c) aan jouw verwachtingen zullen voldoen; of (d) veilig zijn of vrij van fouten, fouten, defecten, virussen of malware.

Reisboekingen maken via TourScanner

TourScanner is geen reisbureau en is niet verantwoordelijk voor het leveren van reisopties die worden getoond via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner of voor het instellen of controleren van de prijzen die wij tonen. Alle reisproducten van derden die je vindt en/of boekt via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner worden geleverd door onafhankelijke reisbureaus, reisorganisaties of andere derde partijen ("Reisaanbieders"). TourScanner faciliteert jouw boekingen bij Reisaanbieders, maar is niet verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid jegens jou met betrekking tot dergelijke boekingen. De identiteit van de relevante Reisaanbieder en de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking bij hen ("Reisaanbieder Voorwaarden") zullen aan jou worden medegedeeld op het moment van boeken en je dient ervoor te zorgen dat je deze leest en volledig begrijpt voordat je je boeking voltooit. De Reisaanbieder Voorwaarden zullen uiteenzetten welke rechten je hebt jegens de Reisaanbieder en zullen hun aansprakelijkheid jegens jou uitleggen in het geval er iets mis gaat. Je gaat ermee akkoord volledig te voldoen aan alle van toepassing zijnde Reisaanbiedervoorwaarden. Je erkent dat overtreding van de Reisaanbiedervoorwaarden kan leiden tot annulering van tickets of reserveringen en extra kosten.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden beschrijven de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheid van TourScanner met betrekking tot de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner.

TourScanner is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de afspraken die je maakt met derden als gevolg van het gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner (inclusief, zonder beperking, Reisaanbieders). In het geval dat je problemen ondervindt met een boeking die je maakt of probeert te maken via TourScanner, erken je dat je dat probleem moet oplossen met de betreffende Reisaanbieder en dat jouw enige verhaal in dergelijke omstandigheden, inclusief eventuele restitutie, ligt bij de betreffende Reisaanbieder en niet bij TourScanner. Waar de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner links bevatten naar andere sites en bronnen geleverd door derden, zijn deze links alleen ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik ervan.

Je kunt op de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner advertentiemateriaal zien dat door derden is ingezonden. Elke individuele adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentiemateriaal en TourScanner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertentiemateriaal, inclusief, zonder beperking, eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden daarin.

Tot zover toegestaan door de wet aanvaarden wij (samen met onze functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, filialen, leveranciers en derden) geen aansprakelijkheid voor (a) eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen in de inhoud die wordt weergegeven op of via de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner; of (b) een geval van overmacht, ongeluk, vertraging of speciale, exemplaire, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, gederfde winst of gemiste besparingen), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, door jou opgelopen voortvloeiend uit of in verband met jouw toegang tot, gebruik van, of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de TourScanner Services en/of TourScanner Platforms of de inhoud daarin.

Onverminderd deze Voorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens jou voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of jouw toegang tot, gebruik van, of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner beperkt tot het bedrag van €100 (honderd euro).

Niets in deze voorwaarden zal (a) onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten; of (c) jouw wettelijke rechten.

Jouw aansprakelijkheid tegenover ons

Onverminderd deze Voorwaarden ben je verantwoordelijk en aansprakelijk jegens ons voor alle acties, claims, procedures, kosten, schade, verliezen en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die door ons of onze groep, en elk van onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, voortvloeien uit, of op enigerlei wijze verband houden met, jouw gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner of schending van deze Voorwaarden.

Beëindiging

TourScanner kan naar eigen goeddunken elke overeenkomst met jou onder deze Voorwaarden op elk moment onmiddellijk beëindigen na kennisgeving aan jou en/of, als je een inlogaccount hebt, door jouw lidmaatschap en jouw toegang tot jouw account te annuleren. TourScanner kan je gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner zonder kennisgeving op elk gewenst moment opschorten, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou.

Algemene bepalingen

Je erkent dat jouw ongeoorloofde gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner kan resulteren in onherstelbare schade en letsel voor TourScanner en/of aan haar gelieerde bedrijven of licentiegevers waarvoor geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn. In het geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik, hebben wij en onze filialen en/of licentiegevers (al naar gelang van toepassing) het recht, in aanvulling op andere beschikbare rechtsmiddelen, een onmiddellijk gerechtelijk bevel tegen jou in te stellen om verder gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner Platforms te verbieden.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling (geheel of gedeeltelijk) van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen (geheel of gedeeltelijk). De gehele of gedeeltelijke bepaling die door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt geacht uit deze Voorwaarden te zijn verwijderd.

Deze voorwaarden zijn persoonlijk voor jou. Je bent niet gerechtigd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen jou en ons en vervangen alle voorgaande voorwaarden, overeenkomsten en regelingen met betrekking tot jouw gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner.

Wij zullen onmiddellijk reageren op aanwijzingen van Gebruikersinhoud die in strijd is met deze Voorwaarden. Wanneer je op de hoogte bent van illegale activiteiten of weet van of vermoedt dat werken die aan jou toebehoren zijn geschonden, schrijf ons dan op het onderstaande adres ter attentie van onze 'Algemene adviseur'.

Elk verzuim door ons om een van deze Voorwaarden af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand daarvan of van het recht om in een later stadium een van deze Voorwaarden af te dwingen.

Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

Onafhankelijk van het land van waaruit je de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner bezoekt of gebruikt, worden deze Voorwaarden en jouw gebruik van de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner, voor zover wettelijk toegestaan, beheerst door de wetten van Duitsland en je wordt geacht je te hebben onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland voor het beslechten van geschillen die hieronder kunnen ontstaan.

Contact

Als je meer informatie wilt over TourScanner of suggesties hebt over hoe we de Diensten van TourScanner en/of de Platformen van TourScanner kunnen verbeteren, neem dan hier contact met ons op. Je kunt ons ook schrijven op Stadtdeich 2-4 c/o Factory Hammerbrooklyn 20097 Hamburg ter attentie van onze 'Algemene adviseur'.